Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Bjørn Kjærra - Propofol

Hvor mange anestesisykepleiere er vi?

Riksrevisjonens rapport fra 2019 blir helseforetakenes manglende oversikt over bemanningsbehov og planer for å løse bemanningsutfordringene beskrevet som kritikkverdig.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

«Så mange intensivsykepleiere har vi til rådighet» skrev SSB i en artikkel 06.04.20. Overskriften skapte begeistring hos Anestesisykepleierne NSF og NSFs Landsgruppe av Intensivsykepleiernes (NSFLIS). Som faggrupper har vi gjennom mange år jobbet for at myndighetene skal ha en nasjonal oversikt over spesialsykepleiere

Har SSB sittet på tallene hele tiden? I artikkelen framkommer det at det jobber 2086 intensivsykepleiere og i underkant av 1000 anestesisykepleiere ved sykehus i Norge. Disse tallene møtte vi med undring, da medlemstall i faggruppene, og estimater fra ABIO-rapporten «ABIO-ressurs»  tilsier et høyere antall spesialsykepleiere nasjonalt. 

Gjennomgang av tallene fra SSB

På oppdrag fra Anestesisykepleierne NSF og NSFLIS har Analysesenteret AS sett på datagrunnlaget for disse bergingene. Kort oppsummert kan det konkluderes med at tallene er basert på et mangelfullt datagrunnlag og ikke gir en reel oversikt over antall anestesisykepleiere eller andre sykepleierspesialister. Eksempelvis ble sykehusintern videreutdanning flyttet til -høyskole og universitet ved årtusenskiftet. Ingen med sykehusintern utdanning er regnet med, da sykehusintern utdanning ikke er en del av utdanningsstatistikken. Det samme gjelder de som har tatt såkalte paraplymastere der du har en klinisk master i sykepleie med spesialisering i eksempelvis anestesisykepleie. Dett gjør at beregningene verken er representativ i henhold til totalt antall-, eller tilvekst av nyutdannede anestesisykepleiere.

SSB har i tillegg brukt tall fra sysselsettingsstatistikk i sin beregning. Det mener vi kan føre til feilberegninger da en anestesisykepleier ha flere arbeidsforhold, eksempelvis offshore eller i private klinikker i tillegg til helseforetak. 

Hvordan få riktig OVERSIKT?

Anestesisykepleierne NSF startet i 2014 et arbeid for å fremskaffe oversikt over antall anestesisykepleiere, i samarbeid med NSF ble prosjektet utvidet til også å omfatte barnesykepleiere, intensivsykepleiere og operasjonssykepleiere. Resultatet ble lagt frem i 2015 gjennom rapporten «ABIO-ressurs». Rapport legger frem tall som viser manglende styring på tilgang og avgang av anestesi-, barn-, intensiv- og operasjonssykepleiere (ABIO). 

I media blir mangelen på spesialsykepleiere omtalt som en varslet krise. «ABIO-ressurs» gir et solid grunnlag for å hevde dette. Først høsten 2019 skriftliggjorte Regjeringen at de ønsker en oversikt over spesialsykepleiekompetansen i helsetjenestene i Nasjonal Helse- og sykehusplan.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å skaffe en oversikt over spesialsykepleiere. Helsedirektoratet er i gang med et arbeide for å kartlegge spesialsykepleiere, og det er sendt forespørsel til faggruppene om å bidra inn i dette arbeidet. 

Vi mener at en løsning kan være å registrere kompetanse knyttet til Helsepersonellregisterets (HPR) nummer. 

Pandemien har tydeliggjort viktigheten av å kunne gjøre opp status for antall spesialsykepleiere med tanke på beredskap. Det har også tydeliggjort hvor sårbar spesialisthelsetjenesten er når tilgangen på utenlandske vikarer til gjennomføring av normal drift ikke er tilgjengelig.

Hvordan kan helsemyndighetene dimensjonere helsevesenet når nasjonal oversikt mangler? 

 

HPR nummer

Helsepersonellregisteret (HPR) er et offentlig register hvor alle offentlige godkjenninger gitt til helsepersonell og dyrehelsepersonell i Norge er registrert. Formålet med HPR er å gi en oppdatert status på helsepersonell og hvilke rettigheter de innehar for å yte forsvarlig helsehjelp.

Den offentlige visningen av HPR er designet for å gi status for helsepersonell i dag. Derfor vil ikke tidligere og utgåtte godkjenninger være synlig, som for eksempel utløpte lisenser. Det samme gjelder ved vedtak fra Statens helsetilsyn. Dersom en autorisasjon har vært trukket tilbake for en periode, vil HPR bare vise den siste datoen autorisasjonen ble gitt tilbake.

Fakta: Alle sykepleiere både med og uten videreutdannings- eller masterkompetanse er registrert som sykepleiere i helsepersonellregisteret. Jordmødre og helsesykepleiere er registrert som hhv jordmor og sykepleier med rekvisisjonsrett prevensjon, lokalanestesi og adrenalin. Det er kun på denne måte man kan skille disse to gruppene av spesialsykepleiere fra sykepleiere med grunnutdanning.  

 

SSB og tall for sykepleiere med videre- og masterutdanning publisering

2020-06-04 Notat - SSB og tall for sykepleiere med videre- og masterutdanning publisering.pdf

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo