Bli anestesisykepleier

Videreutdanning i anestesisykepleie bygger på Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie fra 2005 og er på 90 studiepoeng.

Studiet tilbys ved en rekke høgskoler og flere tilbyr nå studiet som masterutdanning,120 studiepoeng, se oversikt over utdanningsteder og kontaktpersoner.

Videreutdanningen gir rett til støtte fra Statens lånekasse for utdanning, og noen helseforetak gir stipender/utdanningstillinger til videreutdanning. Ta kontakt med aktuelle høgskoler om du har spørsmål om anestesisykepleierutdanning, evt ta kontakt med .

 

ALNSF OM MASTER I ANESTESISYKEPLEIE

Anestesisykepleiere har roller og funksjoner på et avansert klinisk nivå. Samfunnet stiller krav omkunnskapsbasert praksis, der profesjonsutøvelsen er basert på forskningsbasert kunnskap,erfaringskunnskap og pasientkunnskap.

I St.meld. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd, vektlegges behovet for at videreutdanningene innpasses gradsstrukturen. Det er en forventning om at de kliniske videreutdanningene tilpasses internasjonale føringer (jf. Bologna-prosessen), slik at de ikke representerer blindveier i utdanningssystemet.

Stjernø-utvalget vurderte i sin innstilling «Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning» (NOU2008:3) utvikling av videreutdanninger til masterprogram som positivt, fordi etablering av mastergrader med utspring i sterke profesjonsutdanningsmiljøer kan gi et godt grunnlag for kunnskapsutvikling knyttet til yrkesfeltet og profesjonsutøvelsen. Anestesisykepleiere skal ha teoretisk kompetanse til å stille kritiske spørsmål ved dagens praksis og kunne initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter, samt delta i forskningsprosjekter innenfor egen virksomhet. I tråd med samfunnets krav til forskningsbasert kunnskap, vil masterkompetanse i anestesisykepleiebidra til:

  • Øke teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen spesialområdet.
  • Legge grunnlag for en kritisk reflektert innstilling og anvendelse av relevant forskning både i direkte pasientkontakt, undervisning og i forsknings- og fagutviklingsarbeid.
  • Kvalifiserer til videre forskning og forskerutdanning.

Anestesiutdanninger Internasjonalt

dsc 6128 w1200x480

Jfr Norsk standard for anestesi:

«Anestesisykepleier har mastergrad eller videreutdanning i anestesisykepleie basert på norsk offentlig godkjent rammeplan eller tilsvarende» Anestesisykepleier er utdannet til selvstendig å kunne gjennomføre generell anestesi ved enklere inngrep på ellers funksjonsfriske pasienter (ASA I og II), forutsatt at anestesilege har klarert pasienten for anestesi og kan tilkalles ved behov. Anestesisykepleier er utdannet til å samarbeide i team med anestesilege ved anestesi til store operasjoner og pasienter med mer komplekse sykdommer (ASA III og IV), samt overvåke pasienter under regional anestesi, sedasjon og generell anestesi.

I hovedtrekk kan anestesisykepleierutdanningene rundt omkring i verden deles i to kategorier:

Nurse anesthetists: Utdanning som fører fram til en selvstendig funksjon og kan bl.a gjennomføre generell anestesi iht de føringer, lover og regler som er gjeldene i aktuelle land, jfr bl.a Norsk standard for anestesi hva gjelder Norge.

Eksempler: Norge, Sverige, Danmark, Island, Frankrike, USA,

Anaestetic nurses: En sykepleier med anestesiutdanning, med funksjon som assistent opp mot anestesilegen. Ingen selvstendig vurdering/ håndtering av pasienten. Mange av disse er utdannet i en kombinert anestesi / intensiv utdanning og retning velges når man starter å jobbe. Ofte sykehusinterne utdanninger, der f.eks første halvår/år etter grunnutdanningen i sykepleie er spesialisering.

Eksempler: Storbritannia, Finland, Baltiske land, Nederland. (NB! Nederland har
også i tillegg anestesiteknikere (= ikke sykepleiere!), se pkt 3)

Mange land har også anestesiteknikere, de er ikke utdannede sykepleiere og har egen utdanning som teknikere med varierende lengde og innhold. Utøver en type støttefunksjon til anestesilegen. Denne funksjonen er svært vanlig i Afrikanske land.

I Norge har vi ennå ikke en sertifiseringsordning for anestesisykepleiere. Har en anestesisykepleier norsk autorisasjon som sykepleier, er det opp til arbeidsgiver å sikre at hver enkelt anestesisykepleier er kvalifisert til jobben.

Generelt viktig at utenlandske kolleger som søker har fått sine attester oversatt til min. engelsk, helst norsk. Her vil man kunne sjekke hvilke fag som er gjennomgått i  løpet av utdanningen samt lengden på total praksistid.  Ved vanskelige vurderinger kan det være lurt å ta kontakt med en Høgskole / Universitet for å evt få hjelp med å vurdere de forskjellige utdanningene

Viktig å merke seg at i de kombinerte utdanningene vil intensiv-/akuttfagene gå på bekostning av rene anestesifag.

Antall praksistimer i utdanningen vil variere og anestesisykepleiere fra f.eks Sverige som kun har 1/3 av den norske utdanningens praksistid (vi har ca 30 uker, de har vanligvis 10, noen 12 uker!) anbefales å jobbe. minimum et halvt år i Sverige før de evt søker jobb i Norge. Om ikke anbefaler ALNSF at de det første halve året innlemmes i et nyansattprogram/ traineestilling med veiledet praksis før de går ut i selvstendige vakter. Den danske utdanningen er sykehusintern, men der de ulike «fylkene» har felles utdanningsplaner, har noe mindre teori enn den norske men tilfredsstiller vårt krav til praksis.

Har Anestesisykepleieren jobbet i hjemlandet/ Utdanningslandet etterspør om de er sykepleiere, hvor hun/han har jobbet etter utdanning, hvilken stilling og hvilke oppgaver hun/han har hatt.

Om kravene ikke oppfylles - kan man søke norsk anestesispl utdanning, da vil man få tidligere utdanning vurdert, og om deler av den er på samme nivå som her, kunne hun få fritak for disse fagene under utdanningen.

ALNSFs Utdanningsutvalg

Mai 2017, Bjørg Ingunn Fjogstad

Film: Anestesisykepleierens hverdag "Alltid tilstede"

ALNSF Aust-Agder laget en film i forbindelse med ALNSF sitt 50 års jubileum om anestesisykepleierens hverdag. Se den ved å trykke på bildet.

  banner alltid tilstede film

"En anestesisykepleiers hverdag" - Foredrag av Anestesisykepleier Harald Kjerstad

Foredrag som ble presentert i Oslo spektrum 2012 ved NSFs 100 års jubileum.

 

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo