Vedtekter for Anestesisykepleierne NSF

Vedtatt på GF 2012. Revidert på GF 2014 og revidert på GF 2016 

§1 Navn

Navnet er Anestesisykepleierne NSF. Internasjonal betegnelse: The Norwegian Association of Nurse Anesthetists. Forkortet NANA. Member of the Norwegian Nurse Association.

§ 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

A. Medlemmer:

Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppen for øvrig fastsetter. Det innebærer at en

 • er utdannet anestesisykepleier i Norge før utgangen av 1999
 • har mastergrad eller videreutdanning i anestesisykepleie etter nasjonal rammeplan eller har tilsvarende utdanning fra utlandet.

B. Ekstraordinære medlemmer:

Sykepleiere under videreutdanning i anestesisykepleie kan opptas som ekstraordinære medlemmer. Ekstraordinært medlemskap er i tillegg et tilbud for pensjonerte og uføretrygdede anestesisykepleiere.

C. Æresmedlemmer:

Faggruppens styre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til dette.

D. Stemmerett og valgbarhet:

Medlemmer som er à jour med kontingent til NSF og faggruppen har stemmerett og er valgbare. Det samme gjelder æresmedlemmer som også tilfredsstiller ordinære krav til medlemskap. Ekstraordinære medlemmer har uttale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

§ 3 Formål

A. Faggruppen er forpliktet til å følge NSFs formål og prinsipper og skal vektlegge de av NSFs prioriteringer som har generell og/eller spesiell gyldighet for faggruppens virkeområde.

B. Utover de formål som er spesifikke for den enkelte faggruppe må følgende inngå:

Faggruppen skal:

Skape møteplass for fag‐ og kunnskapsutvikling.Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet.Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings‐ og erfaringsbasert kunnskap. Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet.Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag‐ og helsepolitiske prioriteringer.Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for sitt fagområde.

§ 4 Generalforsamlingen

A. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er faggruppens høyeste myndighet. Den holdes hvert annet år i samsvar med NSFs landsmøteperiode. I de år NSF har landsmøte må generalforsamlingen holdes innen landsmøtet starter. Tidspunkt bekjentgjøres 5 måneder før generalforsamling finner sted.

Ledere av lokale faggrupper i ALNSF skal i GF perioden være et rådgivende organ for ALNSFs styre i vesentlige prinsipielle saker og i saker med betydelige økonomiske konsekvenser.

1. Adgang:

Generalforsamlingen er åpen for de av faggruppens medlemmer som har meldt sin tilstedeværelse innen generalforsamlingen åpnes.

2. Saksliste:

Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og faggruppens styre kan foreslå saker for behandling i generalforsamlingen. Sakene må være sendt faggruppens styre minst 4 måneder før generalforsamlingen holdes. Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på faggruppens nettside senest 4 uker før generalforsamlingen holdes.

Sakslisten foreslås av faggruppens styre og godkjennes av generalforsamlingen. Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete. Saker kan strykes fra sakslisten med alminnelig flertall.

Følgende poster er obligatoriske:

 • Registrering av antall stemmeberettigete
 • Oppnevning av ordstyrer(e)
 • Godkjenning av sakslisten
 • Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen
 • Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen
 • Gjennomgang av faggruppens virksomhet, herunder årsberetning og regnskap for de foregående to år
 • Godkjenning av faggruppens overordnete satsingsområder og økonomiske føringer
 • Valg av:
  • Faggruppeleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  • Leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen
  • Leder utdanningsutvalg, 3 medlemmer og varamedlem utdanningsutvalg
  • Kontrollutvalg, 3 medlemmer. Utvalget konstituerer seg selv

3. Valg og votering:

Valg skal foregå skriftlig. Faggruppeleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer.

Ved andre valg og annen avstemming hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Tilsvarende gjelder for valg av nominasjonskomiteens leder. Dersom ikke noen stemmeberettiget forlanger skriftlig stemmegivning, foregår annen avstemming enn valg ved håndsopprekking eller elektronisk avstemming.

B. Ekstraordinær generalforsamling:

Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det kreves av en av følgende instanser:

 1. Faggruppens styre
 2. Minst 50 % av lokale faggrupper
 3. Minst 25 % av medlemmene.

Møtet skal kunngjøres minst fire uker før det finner sted. Dokumenter som vedrører den eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på faggruppens nettsider snarest mulig og senest innen to uker før ekstraordinær generalforsamling holdes.

Dersom ekstraordinær generalforsamling fører til at faggruppens styre må nedlegge sin funksjon, velges et interim styre som fungerer frem til neste ordinære generalforsamling. På tilsvarende måte velges interime medlemmer av styret, samt varamedlemmer, dersom så mange medlemmer/varamedlemmer nedlegger sine verv at styret ikke lenger er funksjonsdyktig.

§ 5 Styret

A. Plass i organisasjonen:

Styret er faggruppens høyeste utøvende organ mellom generalforsamlingene. Det står ansvarlig overfor generalforsamlingen og overfor NSFs forbundsstyre, sistnevnte i forhold til de krav som må imøtekommes for å være en godkjent faggruppe i NSF.

B. Styret skal:

 1. Lede faggruppens virksomhet og forvalte gruppens midler.
 2. Fatte vedtak om årlige budsjett‐ og handlingsplaner, godkjenne årsberetning og årlige regnskaper. NSFs generalsekretær skal underrettes om styrets vedtak.
 3. Ta initiativ i sykepleiefaglige spørsmål som har betydning for faggruppens medlemmer.
 4. Behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og NSFs sentrale organer.
 5. Oppnevne ad hoc utvalg for særlige oppdrag.
 6. Påse at faggruppens vedtekter til enhver tid er i samsvar med faggruppenes vedtektsmodell og prinsipper nedfelt i NSFs vedtekter.
 7. Oppnevne nye medlemmer og varamedlemmer av nominasjonskomiteen, dersom så mange medlemmer/varamedlemmer har fått varig forfall at komiteen ikke lenger er funksjonsdyktig.

C. Valg og sammensetning:

 1. Styret består av leder, nestleder, 4 medlemmer og 1 varamedlem. I tillegg er utdanningsutvalgets styremedlem fast styremedlem. Nestleder velges av og blant styrets medlemmer. For øvrig konstituerer styret seg selv.
 2. Styret velges av generalforsamlingen for en periode av to år. Gjenvalg kan skje.
 3. Leder, styremedlemmer og varamedlem velges skriftlig ved egne valg.
 4. Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som faggruppens leder ut valgperioden.
 5. Utdanningsutvalget er et av ALNSFs faste utvalg. Utdanningsutvalgets leder velges av generalforsamlingen og blant landsgruppens medlemmer for en periode av to år. Gjenvalg kan skje. Utdanningsutvalgets leder trer inn i styret med samme rettigheter og plikter som styrets medlemmer. Et av utdanningsutvalgets medlemmer skal konstitueres som leders vararepresentant og møte i styret ved dennes fravær.
 6. NSFs generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om sammensetning av faggruppens styre.

D. Nyvalg:

Dersom så mange medlemmer/varamedlem i styret får varig forfall i løpet av generalforsamlingsperioden at styret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal nominasjonskomiteen administrere suppleringsvalg, basert på uravstemning blant stemmeberettigete medlemmer.

E. Styremøter:

 1. Styremøter holdes minst 4 ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller minst tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres protokoll fra styrets møter.
 2. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skal i alminnelighet være sendt medlemmer og varamedlemmer minst 2 uker før møtet holdes.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt antall stemmeberettigete medlemmer og varamedlemmer er til stede.
 4. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i faggruppens vedtekter. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 6 Nominasjonskomiteen

A. Mandat:

Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av generalforsamlingen. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder for valg under NSFs landsmøte.

B. Sammensetning:

Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen og består av leder, minimum 2 medlemmer og minimum 2 varamedlemmer. Valget gjennomføres uten forutgående innstilling. Nestleder velges av og blant nominasjonskomiteens medlemmer.

C. Funksjonstid:

Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og fungerer fram til neste generalforsamlings avslutning.

§ 7 Lokale faggrupper

A. Generelt:

Faggruppen kan organiseres med eller uten lokale faggrupper. Ved etablering av lokale faggrupper skal disse avgrenses i henhold til NSFs lokale struktur (fylkesledd). Lokale faggrupper etableres innen de enkelte fylkesledd, slik faggruppens styre bestemmer. Styret kan beslutte at lokale faggrupper også kan etableres på tvers av fylkesgrensene. NSFs generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om lokal struktur for faggruppen. Faggruppens styre godkjenner også eventuell oppløsning av en lokal faggruppe. Eventuelle gjenværende midler tilfaller faggruppen.

B. Lokale besluttende organer:

Lokale faggrupper skal struktureres med årsmøte (minimum hvert annet år), som velger et styre som utøvende organ mellom årsmøtene.

C. Vedtektsmodell for lokale faggrupper:

Vedtektsmodell for lokale faggruppers drift, struktur, valg osv. vedtas av faggruppens generalforsamling. Basert på denne modellen godkjenner faggruppens styre eventuelle avvik for den enkelte lokale faggruppe. NSFs generalsekretær skal underrettes om den vedtektsmodell generalforsamlingen har vedtatt, samt eventuelle lokale avvik fra denne.

§ 8 Kontingent

Årlig kontingent for medlemskap i faggruppen fastsettes av generalforsamlingen og innkreves av NSF. Rutiner og bestemmelser vedrørende purring, kontingentrestanse, automatisk utmelding m.m. vil for øvrig være i samsvar med kontingentbestemmelser i NSF. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.

§ 9 Innmelding og utmelding

Inn‐ og utmelding skjer til NSF.

§ 10 Årsberetning, regnskap og budsjett.

A. Beslutningsorgan:

Faggruppens årsberetning, regnskap og budsjett godkjennes av faggruppens styre. Faggruppens lokalgrupper skal sende årsberetning til landsstyret innen utgangen av februar.

B. Administrativ oppfølging:

Føring av faggruppenes regnskaper, inklusive regnskap for faggruppenes lokalgrupper, ivaretas av NSF, som også besørger relevante innberetninger til offentlige myndigheter.

C. Registrering:

Faggruppens styre er ansvarlig for registrering i offentlig organisasjonsregister.

§ 11 Medlemskap i andre organisasjoner

Beslutning om medlemskap i andre organisasjoner fattes av generalforsamlingen, og må deretter godkjennes av NSFs forbundsstyre. Tilsvarende prosedyre gjelder for eventuell utmelding. ALNSF er medlem av International Federation of Nurse Anesthetists, IFNA, samt deltar i Nordisk samarbeid for Anestesi- og Intensivsykepleiere, NOSAM.

§ 12 Suspensjon/eksklusjon

Suspensjon eller eksklusjon av et medlem kan kun besluttes av forbundsstyret, i samsvar med NSFs vedtekter.

§ 13 Verv og ansettelse i NSF

Vedtektsfestete verv i faggruppens sentrale og lokale organisasjonsledd, samt i sentralt og lokalt fagforum, kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF. Verv som leder av sentralt fagforum kan ikke kombineres med verv i forbundsstyret.

§ 14 Habilitetsregler

Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet har tilsvarende anvendelse for saksbehandling i faggruppens besluttende organer. Når det på forhånd er klart eller sannsynlig at et medlem i det aktuelle besluttende organ blir ansett som inhabil under behandling av en sak, skal vedkommende fratre under behandlingen av saken.

§ 15 Vedtektsendringer

A. Kvalifisert flertall for vedtak:

Endringer i faggruppens vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete i generalforsamlingen.

B. Forberedelse av vedtektsendringer:

Forslag om vedtektsendringer må være faggruppens styre i hende senest 4 måneder før generalforsamlingen holdes. Alle forslag om vedtektsendringer forelegges NSFs generalsekretær til vurdering før forslagene behandles. Dersom vedtak fattes uten at slik forutgående vurdering er foretatt, effektueres vedtaket etter at generalsekretær har bekreftet samsvar med gjeldende modell for faggruppenes vedtekter og øvrige prinsipper nedfelt i NSFs vedtekter.

C. Dispensasjoner:

Dispensasjon fra faggruppens vedtekter kan vedtas av faggruppens styre. Dersom saken innebærer dispensasjon fra modell for faggruppenes vedtekter, avgjøres saken av forbundsstyret. Vedtak om dispensasjon krever at minst 2/3 av styrets stemmeberettigete medlemmer stemmer for forslaget.

§ 16 Oppløsning

A. Beslutning:

Beslutning om oppløsning av faggruppen krever 5/6 flertall blant tilstedeværende stemmeberettigete i generalforsamlingen, og må bekreftes av NSFs forbundsstyre.

B. Disponering av gjenværende midler:

Ved oppløsning skal faggruppens midler tilfalle NSF. Midlene skal stå urørt i 10 år, i fall ny faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden.

C. Fusjonering:

Dersom faggruppen oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente faggrupper i NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at denne godkjennes av NSFs forbundsstyre.

Vedtektene omfatter all virksomhet i ALNSF.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo