Logo Anestesisykepleierne NSF

Innsatsområder Anestesisykepleierne NSF 2019-2021

Innsatsområdene er i tråd med NSFs innsatsområder vedtatt på Landsmøtet i 2016. Innsatsområdene er tilpasset anestesisykepleiernes prioriteringer. Ansvar for gjennomføring er landsstyret i samarbeid med lokale styrer i Anestesisykepleierne NSF.

Helsetjenesten - Prioritering og organisering

Hovedmål:

En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste der finansiering, prioritering og organisering tar utgangspunkt i pasienters behov for helsehjelp, kvalitet og prinsippet om behandling på beste effektive omsorgsnivå.

Viktige elementer for å nå målet:

 • Tydeliggjøre og fremme anestesisykepleieres funksjon gjennom målrettet arbeid i NSF, mot myndigheter og den politiske arena
 • Ledelse i anestesiavdelingene - leder eget fag
 • Samarbeid med ledere via ledernettverk
 • Være proaktiv i aktuelle høringer
 • Forankre og bekjentgjøre «Norsk Standard for anestesi»
 • Antall anestesisykepleiere skal samsvare med samfunnets behov og gi mulighet for utvikling og ivaretagelse av anestesisykepleiers funksjonsområde
 • Bekjentgjøre undersøkelsen om anestesisykepleiers funksjons og arbeidsforhold - FUFO
 • Aktivt fremme BRUAS-rapporten «Bruk av anestesisykepleiere i prehospitalt arbeid – en hemmelig tjeneste»
 • Oppfordre anestesisykepleiere til å bidra til FN sine bærekraftsmål gjennom å bidra til redusert klimabelastning

 

Anestesisykepleieprofesjonen i utvikling

Hovedmål:

En kompetent, tydelig, rett bemannet og godt koordinert anestesisykepleietjeneste, med fokus på faglig kvalitet og pasientsikkerhet.

Viktige elementer for å nå målet:

 • Dette gir samfunnet en garanti for at en myndighetsgodkjent anestesisykepleier innehar de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid anser som påkrevd. 
 • Avsatt tid til faglig oppdatering og utvikling av eget fagfelt
 • Ivareta, fremme og utvikle anestesisykepleieres arbeids- og funksjonsområde
 • Bemanning og kompetansesammensetning ivaretar balanse mellom oppgaver og ressurser
 • Bidra til fagutviklingsprosjekt og bruk av fagsykepleiernettverk på nasjonalt nivå

 

Utdanning og forskning

Hovedmål:

Utdanning og forskning skal gi anestesisykepleiere kunnskap og kompetanse som grunnlag for å sikre pasienter og pårørende trygge og gode helsetjenester.

Viktige elementer for å nå målet:

 • Anestesisykepleierne NSF skal være premissleverandør for fag og utdanning, jamfør Anestesisykepleierne NSF Grunnlagsdokument
 • Videreføring og videreutvikling av nettverk for fagsykepleiere og -lærere
 • Sikre fortsatt felles nasjonalt nivå på anestesisykepleiere
 • Fremtidens anestesisykepleier har en mastergrad og er en funksjonsdyktig anestesisykepleier etter utdanning
 • Master i anestesisykepleie er et toårig løp, der avbrutt løp ikke er en mulighet
 • Internasjonal akkreditering fra IFNA av utdanningene (APAP)
 • Formidle forskning nasjonalt og internasjonalt, blant annet gjennom vårt tidsskrift InspirA, fagkongresser og sosiale medier.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Hovedmål:

Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter anestesisykepleierens utdanning, kompetanse, funksjon og ansvar. Et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltakelse i alle livsfaser.

Viktige elementer for å nå målet:

 • Anestesisykepleieres kompetanse må verdsettes gjennom økt lønn, i tråd med utdanningslengde og ansvar
 • Arbeide for tariff-festet rett til fri for deltagelse på styremøter for faggrupper, likt NSF tillitsvalgte.
 • Tydeliggjøre anestesisykepleieres kompetanse og bidrag til samfunnets verdiskapning
 • Livslønn til anestesisykepleier, i henhold til tilsvarende yrkesgrupper eller andre utdanninger med tilsvarende lengde og ansvar, er ivaretatt. 

 

Medlemmer og organisasjon

Hovedmål:

ALNSF er en tydelig profesjons- og fagorganisasjon og en sentral aktør overfor myndigheter og arbeidsgivere, både nasjonalt og internasjonalt.

Viktige elementer for å nå målet:

 • NSF involverer ALNSF i saker som angår vårt fagfelt.
 • Tett samarbeid med NSF og Sentralt Fagforum og andre faggrupper
 • Medlemsarbeid – aktivisere, rekruttere og beholde medlemmer
 • Medlemsrekruttering med fokus på anestesistudentene.
 • Oppfølging og videreutvikling av nettverk for anestesisykepleiere.
 • Nordisk Samarbeid for Anestesi- og Intensivsykepleiere (NOSAM)
 • The International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) – bidrag i arbeidet «tygg kirurgi» og arbeide for en styrerepresentant i IFNA
 • Opprettholde lokalgruppelederkonferanse (LGK) og bygge en organisasjon som står sterkt både lokalt og sentralt.
 • Arrangere fagkongress årlig. 
 • Kommunikasjon og informasjon mellom organisasjon og medlemmer
 • Ivareta historiske dokumenter – digitalisering

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo